News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Thùng Đựng Rác Thực Phẩm Và Sân Vườn Được Giao Cho Các Khu Nhà Riêng


Kể từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014, dịch vụ rác thải dành cho các khu nhà riêng sẽ bao gồm cả việc thu gom rác thực phẩm và sân vườn mà không phải trả thêm phí!

Các khách hàng đang sử dụng dịch vụ rác thực phẩm và sân vườn sẽ tiếp tục được thu gom rác và không phải trả phí cho dịch vụ này nữa.

Các khách hàng hiện tại không sử dụng dịch vụ rác thực phẩm và sân vườn sẽ nhận được một cái thùng 96 galông mới để chứa rác này trong tuần của ngày 26 tháng Năm. Nếu quý vị không muốn tham gia vào dịch vụ này hoặc muốn yêu cầu một thùng đựng rác thực phẩm và sân vườn kích cỡ khác, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206.767.3322 hoặc tại burien@recology.com.

Rác thực phẩm và sân vườn sẽ được thu gom hàng tuần vào cùng một ngày với các loại rác khác của quý vị. Để biết thêm thông tin về dịch vụ rác thực phẩm và sân vườn, vui lòng xem mục “Tôi vứt rác gì?”.

Watch the Kitchen Composting 101 video below for tips.


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News