News

Categories


 

By City


 

Upcoming Events

Community Events

06/30/15 Clean is community!


See all Events

Burien Events Vietnamese | April 30, 2014

Dịch Vụ của Recology CleanScapes Bắt Đầu


Recology CleanScapes sẽ cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, rác tái chế, rác thực phẩm và sân vườn cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh ở Burien bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2014. Nếu quý vị là một khách hàng ở khu nhà riêng, vui lòng để thùng chứa rác ở lề đường lúc 7 giờ sáng vào ngày thu gom rác của quý vị.

Nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị sẽ tiếp tục thu gom rác đến cuối tháng Năm. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi về hóa đơn hoặc có yêu cầu dịch vụ trước ngày 31 tháng Năm, vui lòng liên lạc với Waste Management theo số 800.592.9995. Nếu quý vị muốn thay đổi kích cỡ thùng đựng rác hoặc mức dịch vụ sau ngày 18 tháng Năm, vui lòng liên lạc với Recology CleanScapes. Tất cả các yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện sau ngày 2 tháng Sáu.

Chúng tôi mong được phục vụ quý vị!


Tags

wrapping paper whale weekly tip wastemobile waste reduction rewards waste reduction valentine upcycling toy swap the recology store take back your meds swap sustainable superbowl styrofoam streetscapes store soil snow shoreline seattle seatac school scholarship reuse repair regift recycling recycle truck visit recon queen anne portland plastic bag plastic phone paper packaging mulch movie medicine maple valley litter leftovers junk mail issaquah interconnection inclement weather hybrid truck holiday highline heat halloween green energy grass grand opening golden dumpster going green gift garden football food waste food drive evergreen fleets event energy electronics education earth day e-waste donate des moines contract conscious consumption composting compost community improvement award clothing cleanscapes store clean up christmas tree cell phone catalog carnation burien bothell boma bikeworks bikes bike battery batteries bag ban baby award ants america recycles day NRR HLA Film Burien News